แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ  

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 บุคลากร

อัตรากำลัง

ทบทบาทและภารกิจ

ผลิตภัณฑ์เกษตร/OTOP

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทำเนียบจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี

 แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์

โครงการและแผนปฏิบัติงาน
    ประจำปี2554


 แผนปฏิบัติงานประจำเืดือน

 คลังความรู้

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
     ขับเครื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)
   
          
รายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ป๊ ๒๕๕๔   

การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการบูรณาการ
    การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ
    ประจำปี 2556/57


สรุประบบส่งเสริมการเกษตร
    ประจำปี ๒๕๕๕


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   

พืชเศรษฐกิจ

 มะม่วง

 มะพร้าว

 มันสำปะหลัง

 ถั่วเหลือง

 ปาล์มน้ำมัน

 ข้าว

 หมาก

 อ้อย

 ข้าวโพด

 
สับปะรด

 ยางพารา

สาระน่ารู้

ห้องสมุดการเกษตร

Multimedia เกษตร

ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร

 พืชสมุนไพร

 น้ำตาลสด

 น้ำหมักชีวภาพ

 ผักหวาน

 
การปลูกผักไร้ดิน

 การเพาะเห็ด 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์

 
กรมส่งเสริมการเกษตร

 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

 
อำเภอบางปะกง

 
อำเภอบางคล้า

 
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

 
อำเภอแปลงยาว

 
อำเภอบ้านโพธิ์

 
อำเภอพนมสารคาม

 
อำเภอสนามชัยเขต

 
อำเภอท่าตะเกียบ

 
อำเภอราชสาส์น

 อำเภอคลองเขื่อน

 


สำนักงานเกษตรจังหวัด  
เป็นที่พึ่ง
ของเกษตรกรขอเชิญเที่ยวงานวันมะม่วง
และของดีเมืองแปดริ้ว

ครั้งที่ 45 ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 18 - 27 เมษายน 2558
ณ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
 


ภาพกิจกรรม "งานวันมะม่วง
และของดีเมืองแปดริ้ว "
ครั้งปี 45 ประจำปี 2558

ระหว่างวันที่ 18 - 27 เมษายน 58
ณ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ฉะเิิชิงเทรา


                       

๗ เมษายน ๒๕๕๘
สำนักงานเกษตรจังหวัด ทำพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) ระหว่าง สนง.กษจ.ฉะเิชิงเทรา กับ
ศบกต. โดยมีนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘
นายสมชัย ธีระวงศ์สกุล กษจ.ฉะเชิงเทรา นำข้าราชการร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยในงาน
มีการออกบูทให้บริการแก่เกษตรกร ณ
วัดจรเข้ตาย ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประุชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้ฯ
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัด
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
สำนักงานเกษตรจังหวัด เปิดรับจองเต็นท์
จำหน่ายสินค้าในงานวันมะม่วงและของดี
เมืองแปดริ้ว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราภาพกิจกรรมย้อนหลัง
เรื่อง/ หนังสือแจ้ง /ประกาศ

 
  
- ประกาศสอบราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (09/03/58) 
  
- ประกาศสอบราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (06/03/58) ยกเลิก
 
 
- ประกาศสอบราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (10/11/57)
  - ประกาศสอบราคา จ้างเหมาทำถุงห่อผลมะม่วง 
     (10/11/57)
 

 
  - ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร

สารพันบันเทิง

 

ผู้บริหาร

 

นายสมชัย ธีระวงศ์สกุล
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ระบบสารสนเทศ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
สายใยรักแห่งครอบครัว
 การบันทึกข้อมูลสถาบัน (3 ก.)
 วิสาหกิจชุมชน
 ระบบการรายงานแบบ รต.
 ทะเบียนเกษตรกร (ทบก)
 ระบบการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ
 E- project
 ระบบฐานข้อมูลผู้เข้าโครงการ
        ส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม

 สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
65 ถนนยุทธดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ : 0-3851-1635 แฟกซ์ : 0-3851-1862

 Email : chachoengsao@doae.go.th
  

Free Site Counters