แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ  

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 บุคลากร

อัตรากำลัง

ผลิตภัณฑ์เกษตร/OTOP

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทำเนียบจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี

 แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์

โครงการและแผนปฏิบัติงาน
    ประจำปี2554


 แผนปฏิบัติงานประจำเืดือน

 คลังความรู้

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
     ขับเครื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)
   
          
รายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ป๊ ๒๕๕๔   

การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการบูรณาการ
    การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ ประจำปี
    2559/2560


สรุประบบส่งเสริมการเกษตร
    ประจำปี ๒๕๕๕


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   


 รายงานงบทดลองประจำเดือน 

พืชเศรษฐกิจ

 มะม่วง

 มะพร้าว

 มันสำปะหลัง

 ถั่วเหลือง

 ปาล์มน้ำมัน

 ข้าว

 หมาก

 อ้อย

 ข้าวโพด

 
สับปะรด

 ยางพารา

สาระน่ารู้

ห้องสมุดการเกษตร

Multimedia เกษตร

ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร

 พืชสมุนไพร

 น้ำตาลสด

 น้ำหมักชีวภาพ

 ผักหวาน

 
การปลูกผักไร้ดิน

 การเพาะเห็ด 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์

 
กรมส่งเสริมการเกษตร

 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

 
อำเภอบางปะกง

 
อำเภอบางคล้า

 
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

 
อำเภอแปลงยาว

 
อำเภอบ้านโพธิ์

 
อำเภอพนมสารคาม

 
อำเภอสนามชัยเขต

 
อำเภอท่าตะเกียบ

 
อำเภอราชสาส์น

 อำเภอคลองเขื่อน

 


          เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ

   - ข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมซ้อม
     พิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในงานถวายพระเพลิงพระบรม
     ศพ สมเด็จพระบรมพระปรมินทรมหาภูมิพล
     

   - แถลงผลงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้
     ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
     

   - สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา ตอนติดตามความยั่งยืนโครงการ
     9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

  - สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีบำเพ็ญ
    กุศลทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน  
    ๘๙ รูป เพื่อถวายพระราชกุศลครบ ๑ ปี วันสวรรคต     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    บรมนาถบพิตร 

 

 

 

 

  

          วันที่ 23 ก.ย. 60 สำนักงานเกษตรจังหวัด
  ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
  โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมซันไรส์์ ลากูน โฮเทล
  แอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี
  บุคคลเป้าหมายเข้าร่วมงานทั้งหมด 326 คน
  

  สมุดภาพ Infographics
รัฐบาลเพื่อประชาชน

   การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวย
      ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
      ทางราชการ

 - การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนฯ
 - การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนฯ
 - การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฯ ณ ศบตก.

 - การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฯ ณ สนง.เกษตรอำเภอ


 
                       

27 กันยายน ๒๕๕๙
นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ เกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
จังหวัดชลบุรี

27 กันยายน ๒๕๕๙
นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ เกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรามอบหมายให้นายศักดิ์ชัย
ศรีสุวรรณ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ฯ
ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ศาลากลางจังหวัด

18 ตุลาคม 2560
นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รอง ผวจ.ฉช.
เป็นประธานในงานแถลงผลงานโครงการ
9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงาน
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

16 ตุลาคม 2560
นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ กษจ.ฉช.
พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีบวงสรวง
พระเมรุมาศจำลอง สำหรับพิธีถวายดอกไม้
จันทร์ ณ บริเวณลานเอนกประเสงค์ริมแม่น้ำ
วัดโสธรวรารามวรวิหารภาพกิจกรรมย้อนหลัง
เรื่อง/ หนังสือแจ้ง /ประกาศ


 - ประกาศอำภอบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ
   เสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงานฯ
   (07-12-60) - ประกาศอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ       เสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกระบวนการ
    เรียนรู้ โครงการ ศพก. ปีงบประมาณ 2561
   (07-12-60)

 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฉีดสารเคมีเข้า
   ลำต้นมะพร้าว โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าวฯ
   (20-11-60)


 -
ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการอำเภอ
   บางน้ำเปรี้ยว (09-11-60)


 - รายงานผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างห้องสุขา
   สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (17-10-60)

    
 - ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ (4-10-60)
    
 
 - ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ
    สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา (04-10-60)
   

 - ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานยานพาหนะและขนส่ง
    (18-08-60) 
     
       
* ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
       
* เอกสารสอบราคาซื้อ
       
* คุณลักษณะรถยนต์

 
- ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนา
   สินค้าเกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา
    (05-07-60)
       
       * ราคาอ้างอิง
       * เอกสารสอบราคาซื้อ

 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุ
    การเกษตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
    การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยกลุ่มจังหวัด
    ภาคกลางตอนกลาง (21-06-60)


- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือน
    สำหรับปลูกผักโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง
    ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
     (ครั้งที่ 3)


 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกผัก
    โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงจังหวัด
     ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (E-bidding)


- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือน
    สำหรับปลูกผัก โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง
    ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
    (ครั้งที่ 2)
 

 - ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือน
    สำหรับปลูกผัก โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง
    ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
    (ครั้งที่ 1)
 

  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกผัก
  โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยสูงจังหวัด ฉช.
  ด้วยวิธีประกวดราคาฯ (E-bidding)
    
       * ราคากลาง (30-05-60)
               

- ระกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ
  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูป
  สินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางฯ
  (24-05-60)


 - ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนสำหรับ
  ปลูกผักด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  (28-04-60)


- ประกาศสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนา
  ประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตร
  ปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางฯ พ.ศ.2560
  (4 เม.ย.60)
   

- ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่ม
  ประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังกลุ่มจังหวัดภาค
  กลางตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560

          * ราคาอ้างอิง ( 28 ก.พ. 60)

 - ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักเรือนแถว
   ข้าราชการ (สำนักงานเกษตรอำเภอราชสาส์น)

 

  

สารพันบันเทิง

 

ผู้บริหาร

 

นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา


ระบบสารสนเทศ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
สายใยรักแห่งครอบครัว
 การบันทึกข้อมูลสถาบัน (3 ก.)
 วิสาหกิจชุมชน
 ระบบการรายงานแบบ รต.
 ทะเบียนเกษตรกร (ทบก)
 ระบบการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ
 E- project
 ระบบฐานข้อมูลผู้เข้าโครงการ
        ส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม

 สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
65 ถนนยุทธดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ : 0-3851-1635 แฟกซ์ : 0-3851-1862

 Email : chachoengsao@doae.go.th
  

Free Site Counters