แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ  

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 บุคลากร

อัตรากำลัง

ผลิตภัณฑ์เกษตร/OTOP

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทำเนียบจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี

 แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์

โครงการและแผนปฏิบัติงาน
    ประจำปี2554


 แผนปฏิบัติงานประจำเืดือน

 คลังความรู้

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
     ขับเครื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)
   
          
รายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ป๊ ๒๕๕๔   

การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการบูรณาการ
    การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ
    ประจำปี 2557/58


สรุประบบส่งเสริมการเกษตร
    ประจำปี ๒๕๕๕


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   

พืชเศรษฐกิจ

 มะม่วง

 มะพร้าว

 มันสำปะหลัง

 ถั่วเหลือง

 ปาล์มน้ำมัน

 ข้าว

 หมาก

 อ้อย

 ข้าวโพด

 
สับปะรด

 ยางพารา

สาระน่ารู้

ห้องสมุดการเกษตร

Multimedia เกษตร

ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร

 พืชสมุนไพร

 น้ำตาลสด

 น้ำหมักชีวภาพ

 ผักหวาน

 
การปลูกผักไร้ดิน

 การเพาะเห็ด 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์

 
กรมส่งเสริมการเกษตร

 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

 
อำเภอบางปะกง

 
อำเภอบางคล้า

 
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

 
อำเภอแปลงยาว

 
อำเภอบ้านโพธิ์

 
อำเภอพนมสารคาม

 
อำเภอสนามชัยเขต

 
อำเภอท่าตะเกียบ

 
อำเภอราชสาส์น

 อำเภอคลองเขื่อน

       - การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2559
      - เอกสารวิชาการ อุตุนิยมวิทยาน่ารู้
เพื่อการเกษตร
       

 

          วันที่ 19 พ.ค.59 นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์
  กษจ.ฉช. ร่วมตอบข้อซักถามของตัวแทนเกษตรกร
  เรื่องปัญหาด้านการเกษตรในเวทีเสวนา   โครงการ
  หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้เกษตรกร
  โดยมีนายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม
  เป็นประธานในการร่วมพูดคุยในเวทีเสวนาและมีหัวหน้า
  ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนา   ณ วัดหนองบอน
  ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   ซึ่ง
  เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เน้นย้ำในเรื่องการขึ้น
  ทะเบียนเกษตรกร และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

  สมุดภาพ Infographics
รัฐบาลเพื่อประชาชน

   การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวย
      ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
      ทางราชการ

 - การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนฯ
 - การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนฯ
 - การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฯ ณ ศบตก.

 - การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฯ ณ สนง.เกษตรอำเภอ


 
                       

25 พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ เกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมหารือความ
ร่วมมือด้านตลาดสินค้าเกษตร ณ ประชุม
วิชิตสงเคราม ศาลากลางจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

17 พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ เกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน
การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

11 พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ เกษตรจังหวัด
เป็นประธาน การประชุมสรุปการลงพื้นที่
ประิเมินศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฯ ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สนง.เกษตรจังหวัด จัดงานโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนทีในพระราชานุเคราะห์ฯ
โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านซ่อง
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
นายสมชัย ธีระวงศ์สกุล กษจ.ฉะเชิงเทรา
เป็นประธานในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทราภาพกิจกรรมย้อนหลัง
เรื่อง/ หนังสือแจ้ง /ประกาศ

 - ประกาศ สอบราคาวัสดุการเกษตร (04/12/58)
   โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตไม้ผลฯ


 - ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร(21/09/58)
    โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสูง

 
- ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือ
    เกษตรกรประจำตำบล (ศชก.) (24/08/58)

 - ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก  
    สนง.เกษตรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (18/09/58)


 
- ประกาศสอบราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (09/03/58) 

 
- ประกาศสอบราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (06/03/58) ยกเลิก

  

สารพันบันเทิง

 

ผู้บริหาร

 

นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา


ระบบสารสนเทศ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
สายใยรักแห่งครอบครัว
 การบันทึกข้อมูลสถาบัน (3 ก.)
 วิสาหกิจชุมชน
 ระบบการรายงานแบบ รต.
 ทะเบียนเกษตรกร (ทบก)
 ระบบการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ
 E- project
 ระบบฐานข้อมูลผู้เข้าโครงการ
        ส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม

 สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
65 ถนนยุทธดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ : 0-3851-1635 แฟกซ์ : 0-3851-1862

 Email : chachoengsao@doae.go.th
  

Free Site Counters