แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ  

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 บุคลากร

อัตรากำลัง

ผลิตภัณฑ์เกษตร/OTOP

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทำเนียบจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี

 แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์

โครงการและแผนปฏิบัติงาน
    ประจำปี2554


 ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร 2561

 คลังความรู้

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
     ขับเครื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)
   
          
รายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ป๊ ๒๕๕๔   

การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการบูรณาการ
    การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ ประจำปี
    2559/2560


สรุประบบส่งเสริมการเกษตร
    ประจำปี ๒๕๕๕


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   


 รายงานงบทดลองประจำเดือน 

 ดาวโหลดข้อมูล 

พืชเศรษฐกิจ

 มะม่วง

 มะพร้าว

 มันสำปะหลัง

 ถั่วเหลือง

 ปาล์มน้ำมัน

 ข้าว

 หมาก

 อ้อย

 ข้าวโพด

 
สับปะรด

 ยางพารา

สาระน่ารู้

ห้องสมุดการเกษตร

Multimedia เกษตร

ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร

 พืชสมุนไพร

 น้ำตาลสด

 น้ำหมักชีวภาพ

 ผักหวาน

 
การปลูกผักไร้ดิน

 การเพาะเห็ด 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์

 
กรมส่งเสริมการเกษตร

 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

 
อำเภอบางปะกง

 
อำเภอบางคล้า

 
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

 
อำเภอแปลงยาว

 
อำเภอบ้านโพธิ์

 
อำเภอพนมสารคาม

 
อำเภอสนามชัยเขต

 
อำเภอท่าตะเกียบ

 
อำเภอราชสาส์น

 อำเภอคลองเขื่อน

 


          เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ

   - เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีอันเชิญพระบรม
     ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
     อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระนพปฏลสุวรรณฉัตร
     ลงจากพระเมรุมาศจำลอง (9 ม.ค.61)
     

   - สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมสร้างการ
     รับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจ โครงการเพิ่มศักยภาพ
     ศพก.  (9 ม.ค. 61)

   - สนง.กษจ.ฉะเชิงเทรา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ
     พัฒนา ศพก. (8 ม.ค.61)

  


ขอเชิญเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว
ครั้งที่ 48 ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  

  สมุดภาพ Infographics
รัฐบาลเพื่อประชาชน

   การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวย
      ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
      ทางราชการ

 - การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนฯ
 - การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนฯ
 - การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฯ ณ ศบตก.

 - การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนฯ ณ สนง.เกษตรอำเภอ

                       

13 มีนาคม 2561
นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ กษจ.ฉช ร่วม
การประชุมการตรวจติดตามงานโครงการ
ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ โดยมีนายคมสันต์ จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน ณ หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนง.เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

21 กุมภาพันธ์ 2561
นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์ เกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ร่วมติดตามการประชาคมหมู่บ้าน
ชุมชน คณะทำงานชุดที่ 3 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ หมู่ที่ 7 ตำบล
ปากน้ำ และ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองหลาง
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

19 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วม
ต้อนรับคณะติดตามนิเทศงานระบบส่งเสริม
การเกษตรจากกรมส่งเสริมการเกษตร
และสนง.ส่งเสริมการเกษตร ที่ 3 จ.ระยอง

 


   ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
เรื่อง/ หนังสือแจ้ง /ประกาศ


-
ประกาศราคาจ้างโครงการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
   และของดีเมืองแปดริ้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัด
   ฉะเชิงเทรา (19-4-61)

    
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาฯ
    
ขอบเขตของงาน (TOR)
     ราคากลาง

- ประกาศอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ
   เสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (19-4-61)


- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อม
  เปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้ำ สำนักงานเกษตรจังหวัด
  ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23-03-61)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายและ
  จัดสถานที่โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
  การผลิตสินค้าเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23-03-61)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากิจกรรมโครงการ
  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27-02-61)


- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและ
  ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศฯ
   (21-02-61)


 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคล
   ธรรมดาเพื่อช่วยปฏิบัติราชการโครงการระบบส่งเสริม
   การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ๋) ปี 2561
   และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่
   มิใช่งานก่อสร้าง
   (26-12-60)

 - ประกาศอำภอบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ
   เสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงานฯ
   (07-12-60)


 - ประกาศอำเภอบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ       เสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกระบวนการ
    เรียนรู้ โครงการ ศพก. ปีงบประมาณ 2561
   (07-12-60)

 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฉีดสารเคมีเข้า
   ลำต้นมะพร้าว โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าวฯ
   (20-11-60)


สารพันบันเทิง

 

ผู้บริหาร

 

นางดวงเดือน สมวัฒนศักดิ์
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา


ระบบสารสนเทศ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
สายใยรักแห่งครอบครัว
 การบันทึกข้อมูลสถาบัน (3 ก.)
 วิสาหกิจชุมชน
 ระบบการรายงานแบบ รต.
 ทะเบียนเกษตรกร (ทบก)
 ระบบการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ
 E- project
 ระบบฐานข้อมูลผู้เข้าโครงการ
        ส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม

  

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
65 ถนนยุทธดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ : 0-3851-1635 แฟกซ์ : 0-3851-1862

 Email : chachoengsao@doae.go.th
  

Free Site Counters