แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ  

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 บุคลากร

อัตรากำลัง

ทบทบาทและภารกิจ

ผลิตภัณฑ์เกษตร/OTOP

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทำเนียบจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี

 แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์

โครงการและแผนปฏิบัติงาน
    ประจำปี2554


 แผนปฏิบัติงานประจำเืดือน

 คลังความรู้

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
     ขับเครื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)
   
          
รายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ป๊ ๒๕๕๔   

การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการบูรณาการ
    การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ
    ประจำปี 2554/55


สรุประบบส่งเสริมการเกษตร
    ประจำปี ๒๕๕๕


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   

พืชเศรษฐกิจ

 มะม่วง

 มะพร้าว

 มันสำปะหลัง

 ถั่วเหลือง

 ปาล์มน้ำมัน

 ข้าว

 หมาก

 อ้อย

 ข้าวโพด

 
สับปะรด

 ยางพารา

สาระน่ารู้

ห้องสมุดการเกษตร

Multimedia เกษตร

ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร

 พืชสมุนไพร

 น้ำตาลสด

 น้ำหมักชีวภาพ

 ผักหวาน

 
การปลูกผักไร้ดิน

 การเพาะเห็ด 
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์

 
กรมส่งเสริมการเกษตร

 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

 
อำเภอบางปะกง

 
อำเภอบางคล้า

 
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

 
อำเภอแปลงยาว

 
อำเภอบ้านโพธิ์

 
อำเภอพนมสารคาม

 
อำเภอสนามชัยเขต

 
อำเภอท่าตะเกียบ

 
อำเภอราชสาส์น

 อำเภอคลองเขื่อน

 


สำนักงานเกษตรจังหวัด  
เป็นที่พึ่ง
ของเกษตรกร


 


ภาพกิจกรรม "มหกรรมมะม่วงแปดริ้ว"
ครั้งปี 9 ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.57 - 9 มี.ค. 57
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์


                       

๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษย์ เกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม
วางแผนการดำเนินงานโครงการ ปี ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
นายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ เกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW)
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
 ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
เรื่อง/ หนังสือแจ้ง /ประกาศ

 
  
- ประกาศสอบราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (09/03/58) 
  
- ประกาศสอบราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (06/03/58) ยกเลิก
 
 
- ประกาศสอบราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (10/11/57)
  - ประกาศสอบราคา จ้างเหมาทำถุงห่อผลมะม่วง 
     (10/11/57)
 

 
  - ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร

สารพันบันเทิง

 

ผู้บริหาร

 

นายสมชัย ธีระวงศ์สกุล
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ระบบสารสนเทศ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
สายใยรักแห่งครอบครัว
 การบันทึกข้อมูลสถาบัน (3 ก.)
 วิสาหกิจชุมชน
 ระบบการรายงานแบบ รต.
 ทะเบียนเกษตรกร (ทบก)
 ระบบการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ
 E- project
 ระบบฐานข้อมูลผู้เข้าโครงการ
        ส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม

 สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
65 ถนนยุทธดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์ : 0-3851-1635 แฟกซ์ : 0-3851-1862

 Email : chachoengsao@doae.go.th
  

Free Site Counters