ปาล์มน้ำมัน

 

สถานการณ์ทั่วไป

                ปาล์มน้ำมันเป็นพืชตามหลังใหม่ของเกษตรกรสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร  ถึงแม้เป็นพืชที่ชอบสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกชุกสม่ำเสมอตลอดปี  ความร้อนสูงปัจจุบันปาล์มน้ำมันสามารถปลูกได้ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

                จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออก  ซึ่งมีพื้นที่การปลูกปาล์ม จำนวน 5 ,233 ไร่ ในท้องที่อำเภอท่าตะเกียบ  สนามชัยเขต  และแปลงยาว  ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 2,600 กิโลกรัมต่อไป

 

การปลูกและการดูแลรักษา

                การเตรียมดิน  กำจัดวัชพืชตอไม้  วางแผนทำถนนภายในแปลง  เพื่อเป็นเส้นทางขนย้ายผลผลิตภายในแปลง  โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็วตามสภาพของแปลงภูมิประเทศ  พร้อมร่องน้ำภายในแปลง

                วิธีปลูก      ระบบการปลูกที่นิยมกันมาก คือ ปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า 9 X 9 X 9 เมตร การปลูกควรปลูกต้นฤดูฝนให้ต้นกล้าที่ปลูกได้รับฝนอย่างน้อย 3 เดือน  ต้นกล้าสำหรับปลูกควรเป็นต้นกล้าปาล์มที่อายุประมาณ 8 – 14 เดือน

                การให้น้ำ  ในสภาพฝนน้อยกว่า 250 มม./ปี ช่วงฤดูแล้งยาวนานพื้นที่กว้างใหญ่ ปริมาณน้ำน้อย  ใช้ระบบ Dri[ irrigation ถ้าน้ำมากใช้  Mini  Splingler

                การตัดแต่งทางใบ  ปาล์มน้ำมันอายุเริ่มปลูกถึง 6 ปี  ควรให้ทางใบ 7 – 8 รอบ (56 – 64 ทางใบ) ปาล์มที่โตเต็มที่ควรไว้ทางใบ 4.5 – 6.5 รอบ (36 – 48 ทางใบ)  ไม่ควรตัดแต่งทางใบจนกว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิต  ควรเหลือทางใบอย่างน้อย 2 ทางใบ เพื่อรองรับทะลายปาล์ม  ทางใบปาล็มควรนำมาเรียงในแปลงเพื่อลดการชะล้างฟังทะลายของดิน

 

ตารางการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุต่าง ๆ

อายุ (ปี)

แอมโมเนียมซัลเฟต (กิโลกรัม/ต้น)

ร็อคฟอสเฟต

(กิโลกรัม/ต้น)

โพแทสเซียมคลอไรด็

(กิโลกรัม/ต้น)

กลีเซอร์ไรท์

(กิโลกรัม/ต้น)

โบแรกซ์

(กรัม/ต้น)

1

1.2

1.3

0.5

0.1

30

2

3.5

3.0

2.5

0.5

60

3

5.0

3.0

3.0

1.0

90

4

5.0

3.0

3.0

1.0

80

5

5.0

3.0

4.0

1.0

80

6 ปีขึ้นไป

5.0

3.0

4.0

1.0

80

 

 

 

ตารางแสดงวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อปาล์มน้ำมันอายุต่าง ๆ

อายุปาล์ม (ปี)

ปุ๋ย N , K และ MG

ปุ๋ย P

1 – 4

ใส่บริเวณรอบโคนต้นที่กำจัดวัชพืชแล้ว

ใส่บริเวณรอบโคนต้นที่กำจัดวัชพืชแล้ว

5-9

ใส่บริเวณรอบโคนต้นห่างจากโคนต้น 50 เซนติเมตร ถึง 2.50 เมตร

ใส่บริเวณรอบโคนต้นห่างจากโคนต้น 2.50 เมตร ถึง บริเวณปลายทางใบ

10 ปีขึ้นไป

หว่านบริเวณระหว่างแถวปาล์มที่กำจัดวัชพืชแล้วหรือบนกองทางใบที่ถูกตัดๆ

หว่านบริเวณระหว่างแถวปาล์มที่กำจัดวัชพืชแล้วหรือบนกองทางในที่ถูกตัดแต่ง

 

การตัดแต่งทางใบ ปาล์มน้ำมันที่เริ่มปลูกจนถึงปีที่ 6 ควรไว้ทางใบ 7 – 8 รอบ (56 – 64 ทางใบ) ปาล์มน้ำมันที่โตเต็มที่ควรไว้ทางใบ 4.5 – 6.5 รอบ (36 – 48 ทางใบ) ไม่ควรตัดแต่งทางใบจนกว่าจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต  ควรตัดทางใบให้เหลือรองรับทะลายฟาล์ม 2 ทาง (ชั้นล่างจากทะลาย) และทางใบที่ตัดแล้ว ควรนำมาเรียงกระจายแถวเว้นแถวขวางแนวลาดเทของพื้นที่เพื่อลดการชะล้าง  และทุก ๆ 4 – 5 ปี จะต้องวางสลับแถวกันเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้กระจายทั่วแปลง

 

ศัตรูพืชและการกำจัด

                วัชพืช     มีทั้งวัชพืชฤดูเดียว  และวัชพืชหลายฤดู  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ วัชพืชใบแคบ  วัชพืชใบกว้าง  และเฟิร์น  การควบคุมวัชพืชมีหลายวิธี  เช่น  การใช้เครื่องจักรตัดวัชพืช  การใช้วัสดุคุลมดิน  การปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน  การปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน  การใช้สารกำจัดวัชพืช

                โรคพืช  โรคปาล์มน้ำมันที่สำคัญ  ได้แก่

                                โรคใบไหม้  พบมากในระยะต้นกล้า  สาเหตุเกิดจากเชื้อรา  การป้องกันกำจัดให้เผาทำลายใบ  และต้นที่เป็นโรค

                                โรคก้านทางใบบิด  พบในต้นปาล์มน้ำมันอายุ 1 – 3 ปี หลังจากนำลงปลูกในแปลง  สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรม  การป้องกันกำจัดตัดทางใบที่เป็นโรคออกให้ต่ำกว่าเนื้อเยื่อส่วนที่เน่า  และเลือกต้นกล้าจากสายพันธุ์ที่ไม่มีประวัติการเป็นโรค

                                โรคยอดเน่า  พบในปาล์มน้ำมันอายุ 1 – 3 ปี และระบาดมากในฤดูฝน  สาเหตุเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม  และเชื้อรา  การป้องกันกำจัด  ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคออก  แล้วราดบริเวณกรวยยอดของต้นที่เป็นโรคด้วยสารเคมี

                                โรคทะลายเน่า  โรคจะเข้าทำลายผลปาล์มก่อนที่จะสุก  ในช่วงที่ปาล์มอายุ 3 – 9 ปี  ระบาดมากในฤดูฝน สาเหตุเกิดจากเชื้อรา  การป้องกันกำขีด  ตัดแต่งทางใบ  กำจัดวัชพืช  ให้มีอากาศถ่ายเทมากขึ้น  ดอกที่ไม่ได้รับการผสมควรเผาทำลายนอกแปลง

                                โรคลำต้นเน่า  พบระบาดในปาล์มอายุ 10 – 15 ปี สาเหตุเกิดจากเชื้อรา  การป้องกันกำจัด  หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เคยปลูกมะพร้าวหรือปาล์มมาก่อน  กำจัดต้นที่เป็นโรคออกจากแปลง

 

แมลงที่สำคัญ

                ได้แก่  หนอนหน้าแมว  ด้วงกุหลาบ  และด้วงแรด   การป้องกันกำจัดควรสร้างแมลงศัตรูธรรมชาติและไม่ควรใช้สารเคมีโดยไม่จำเป็น  ให้กำจัดแหล่งขยายพันธุ์  กำจัดไข่  หนอน  ดักแด้  และตัวเต็มวัย

 

ศัตรูที่สำคัญ

                ความเสียหายที่เกิดกับปาล์มน้ำมัน  แบ่งตามอายุต้นปาล์มน้ำมันได้ 2 ระยะ คือ

                1. ระยะตั้งแต่ปาล์มเริ่มปลูกใหม่จนถึงระยะเริ่มให้ผลผลิต (อายุ 1 – 3 ปี) มักพบเม่น  หมูป่า  หนู  และอีเห็น  เข้ามากัดโคนต้นอ่อนและทางใบปาล์มส่วนที่ติดกับพื้นดิน

                2. ระยะปาล์มให้ผลผลิตจนหมดอายุการให้ผลผลิต (อายุ 4 – 5 ปี) ศัตรูที่สำคัญ คือ หนู ได้แก่ หนูนาใหญ่  หนูท้องขาว (หนูป่ามาเลย์  และหนูบ้านมาเลย์)  หนูพุก  หนูปันขาวใหญ่  หนูท้องขาวสิงห์โปร์  นอกจากนี้ยังพบ  เม่น  กระแต  หมูป่า  และอีเห็น  การป้องกันกำจัด  โดยการล้อมรั้วรอบโคนต้นปาล์มที่มีอายุ 1 – 3 ปี  การถางหญ้ารอบโคนต้นปาล์ม  การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติจำพวก  งู  พังพอน  เหยี่ยว  นกเค้าแมว  และนกแสก  เป็นต้น

 

การเก็บเกี่ยว

                ควรเก็บเกี่ยวผลปาล์มน้ำมันในระยะที่สุกพอดี  คือ  ระยะที่ผลปาล์มน้ำมันมีสีผิวเปลือกนอกเป็นสีส้มสด  และเริ่มมีผลร่วงหล่นจากทะลายปาล์มเป็นผลแรก  โดยปกติรอบการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ 10 วันต่อรอบ  และเมื่อเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม  คือ 10 วันต่อรอบ  และเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วควรขนย้ายไปยังโรงงานสกัดน้ำมันภายใน 24 ชั่วโมง

 

กลับหน้าหลัก