สรุปข้อมูลการปลูกมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา

               จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ทั้งหมด 3,344,375 ไร่ มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมดประมาณ 2,036,750 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ     ข้าว ยางพารา มะพร้าวอ่อน และมะม่วง

               จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ปลูกมะม่วงประมาณ 32,642 ไร่ เกษตรกร 7,284 ราย ให้ผลผลิตแล้วทั้งหมด เฉลี่ย 835 กก./ไร่ รวมผลผลิต 24,928 ตัน ซึ่งมีพื้นที่ปลูกมากที่สุด คือ อำเภอบางคล้า  8,927 ไร่ อำเภอราชสาส์น 4,376 ไร่ อำเภอพนมสารคาม 3,987 ไร่ นอกจากนั้นมีพื้นที่ปลูกรองลงมา และมะม่วงที่เกษตรกรปลูกขณะนี้ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก ชมรมชาวสวนมะม่วง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด รวมทั้งเกษตรกรผู้นำ ได้ร่วมกันวางแผนการผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพทุกอำเภอ ในพื้นที่ทั้งหมด สำหรับพันธุ์มะม่วงที่นิยมมากที่สุด คือ พันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 รองลงมา คือ เขียวเสวย แรด น้ำดอกไม้สีทอง  มันเดือนเก้า และพันธุ์มะม่วงที่กำลังขยายพื้นที่ปลูก เพราะตลาดมีความนิยมมากขึ้นทุกปี คือ พันธุ์มะม่วงขายตึก ซึ่งเป็นมะม่วงไทยโบราณ จัดอยู่ในกลุ่มมะม่วงมันหรือมะม่วงดิบชนิดหนึ่ง ซึ่งมะม่วงกลุ่มนี้มีหลายพันธุ์ เช่น มันทองเอก เขียวเสวย ฟ้าลั่น เพชรบ้านลาด มันขุนศรี หรือเจ้าคุณทิพย์ แต่มะม่วงขายตึก หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ มะม่วงแขกขายตึก นั้น พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ได้บรรยายเป็นกาพย์ยานี 11 ถึงมะม่วงไทยไว้เมื่อ พ.ศ. 2527 บางตอนว่า
                “ไข่เหี้ย  ไข่นกกระสา  กะล่อนป่า กะล่อนสวน อีกสาวละห้อยหวน สาวสะกิดมารดาดู  มะม่วงเทพรำลึก  แขกขายตึกอีกคราบหมู กะละแมมีช่อชู  หนึ่งชื่อว่าชาละวัน”
ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความอร่อยของ “มะม่วงมันขายตึก” หรือ มะม่วงแขกขายตึก” จนต้องขายตึกแลกเพื่อให้ได้กินมะม่วงพันธุ์นี้นั่นเอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้สำรวจปริมาณและสถานการณ์การผลิตมะม่วงพบว่า ในปี 2557 /2558 จะมีมะม่วงออกมากที่สุด ในเดือน เมษายน ระหว่างวันที่ 1 – 15  เมษายน  จะมีมะม่วงออกประมาณ 2,405 ตัน และระหว่างวันที่ 16- 30 เมษายน  จะมีมะม่วงออกประมาณ  1,295 ตัน และเป็นช่วงที่มะม่วงทุกชนิดออกมากที่สุดในเดือนนี้ แต่โดยปกติทั่วไปจะมีออกทุกเดือนแต่ไม่มากเท่าเดือนเมษายน สำหรับการส่งออกมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เซ็นสัญญากับบริษัทส่งออกมะม่วง และสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงฉะเชิงเทรา จำกัด ได้เซ็นสัญญา ส่งออกไปแล้วส่วนหนึ่ง และกำลังส่งออกอีกจำนวนมาก

               นอกจากนั้น มีจำหน่ายเป็นรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลสถานการณ์การผลิตมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา

               มะม่วงที่ปลูกได้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท   คือ
            1. มะม่วงบริโภคผลสุก มีพื้นที่ปลูกทั้งหมดรวม 13,034 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 820 กก./ไร่
             
           1.1 น้ำดอกไม้เบอร์ 4       มีพื้นที่ปลูกรวม                6,846   ไร่
           1.2 น้ำดอกไม้สีทอง         มีพื้นที่ปลูกรวม                4,423   ไร่
           1.3 อกร่อง                      มีพื้นที่ปลูกรวม                   554   ไร่
           1.4 พิมเสน                     มีพื้นที่ปลูกรวม                   211   ไร่
           1.5 อื่น ๆ                        มีพื้นที่ปลูกรวม                1,000   ไร่

          2. มะม่วงบริโภคผลดิบ มีพื้นที่ปลูกรวมทั้งหมด 19,608  ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 850 กก./ไร่

           2.1 เขียวเสวย               มีพื้นที่ปลูกรวม                6,435    ไร่
          2.2 แรด                         มีพื้นที่ปลูกรวม                4,474    ไร่
          2.3 ทองดำ                     มีพื้นที่ปลูกรวม                   913    ไร่
          2.4 โชคอนันต์               มีพื้นที่ปลูกรวม                1,195     ไร่
          2.5 ฟ้าลั่น                      มีพื้นที่ปลูกรวม                 1,334   ไร่
          2.6 มันเดือนเก้า             มีพื้นที่ปลูกรวม                 4,149   ไร่
          2.7 ขายตึก                   มีพื้นที่ปลูกรวม                     530    ไร่
          2.8 มหาชนก                 มีพื้นที่ปลูกรวม                      49     ไร่
          2.9 อื่น ๆ                       มีพื้นที่ปลูกรวม                    529    ไร่