พิจารณาชดเชยเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง

พิจารณาชดเชยเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณางบประมาณชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่ระบาดได้โดยผ่านทางท่อนพันธุ์ และแมลงหวี่ขาว ที่เป็นแมลงพาหะของโรค ส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรลดลงอย่างมาก โดยผู้ได้รับการพิจารณางบประมาณช่วยเหลือ เป็นเกษตรกรในพื้นที่แพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ อำเภอสนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม อำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอแปลงยาว ที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเสียสละทำลายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่เป็นโรค ร่วม 38 ราย คิดเป็นพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง 597 ไร่ โดย 1)วิธีการฝังกลบในหลุมลึก 2 – 3 เมตร ด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 2)การบดสับ รองพื้นด้วยผ้าพลาสติก ตากแดดเพื่อให้ท่อนพันธุ์แห้งตาย และ 3) ถอนต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคและตากแดดให้แห้งตาย เพื่อตัดวงจรของโรคไม่ให้แพร่ระบาดสู่พื้นที่เพาะปลูกอื่น ซึ่งหลังจากผ่านการพิจารณาในคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดแล้ว จะส่งข้อมูลให้กรมส่งเสริมเพื่อรวบรวมเสนอสำนักงบประมาณ ในการอนุมัติเงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*