เกษตรแปดริ้ว ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาวอังคณา นาเมืองรักษ์ และนายมนตรี ส่องแสงจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาววรรณพร อยู่มั่นคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการสนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บ้านเนินน้อย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งดำเนินการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเพาะปลูกในรูปแบบหลุมพอเพียง ซึ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และช่วยสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร ตลอดจนช่วยบรรเทาผลกระทบจากช้างป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*