✌️เกษตรกรชาวฉะเชิงเทราร่วมใจป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลัง โรคพืชที่มีผลกระทบต่อการเพาะปลูกมันสำปะหลังของประเทศไทย โรคที่มันสำปะหลังเป็นแล้วไม่หายต้องทำลายอย่างเดียว โรคที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจระดับชาติ ✌️ป้องกันกำจัด ด้วย 3 ปฏิบัติกำจัดใบด่าง ✌️ เราจะผ่านปัญหานี้ไปด้วยกัน ด้วยความตระหนัก ความเข้าใจที่ถูกต้อง และความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เพาะปลูกมันสำปะหลังทุกคน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*