เกษตรแปดริ้ว รับการพิจารณาและตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) ประจำปี 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางสาวอาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ รับการพิจารณา และตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอรพินธ์ สพโชคชัย อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) และคณะดำเนินการพิจารณาและตรวจประเมินฯ ได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ และนางอัญชลี สุวจิตรานน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานบูรณาการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ไผ่อำเภอท่าตะเกียบ เพื่อนำเสนอข้อมูลกระบวนการดำเนินงานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นแนวทางต้นแบบในการพัฒนา พร้อมแลกเปลี่ยนรับข้อเสนอแนะ จากคณะพิจารณาและตรวจประเมินฯ ในการพัฒนากลุ่ม ให้มีความเข้มแข็ง ต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกลุ่มที่มีการดำเนินงานที่โดดเด่นในด้านการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในการการผลิต แปรรูป และการจัดจำหน่าย ทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จ ซึ่งมีผลิตภัณที่น่าสนใจ เช่น หน่อไม้สด หน่อไม้แปรรูป ไม้ตะเกียบ ถ่านจากเศษวัสดุเหลือใช้จากไผ่ นอกจากนี้กลุ่มยังมีแนวทางการพัฒนาต่อยอดการนำวัสดุจากไผ่ไปผลิตพลังงานทดแทน โดยยึดการดำเนินงานพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สู่ผู้ประกอบการแปลงใหญ่ ไปใช้ในการต่อยอดธุรกิจ และนำมาซึ่งความกินดี อยู่ดี มีรายได้ที่ยั่งยืน มั่นคง และสามารถตอบโจทย์การ “ร่วมใจแก้จน” ได้เป็นอย่างดี