สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ…