– แคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม ระบาดได้ทุกระยะการเจริญเติมโต โดยเฉพาะช่วงที่มีสภ…