สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District wor…