ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) อำเภอบางคล้า เครือข่าย ศพก. อำเภอบางคล้า จังหว…