สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำเกษตรกรศึกษาดูงาน ณ บ้านหมากม่วง ตำบลหนองน้ำแดง…