แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันอำเภอสนามชัยเขต มีความโดดเด่นเฉพาะในด้านการรวมกลุ่มที่มีความเ…