“ร่วมสร้างอาชนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล” สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนดดำเน…