แจ้งเกษตรกรชาวสวนปาล์ม เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ 64-65 รีบแจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 65 ให้เป็นปัจจุบัน