สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ประธานเครือข่าย ศพก. และประธานเครือข่ายแปลงใหญ่ ทั้ง 11 อำเภอ เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในการประชุมได้เตรียมความพร้อมคัดเลือกประธานเครือข่าย ศพก. และประธานเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ที่จะหมดวาระในเดือนตุลาคม 2565 โดยนายสุชาติ เสน่หา ได้รับคัดเลือกเป็นประธาน ศพก. ระดับจังหวัด และนายบัญชา ฉานุ ได้รับคัดเลือกเป็นประธานแปลงใหญ่ระดับจังหวัด
การประชุมจัดขึ้นให้เกิดการหารือระหว่างเครือข่ายของ ศพก. และแปลงใหญ่ โดยเกษตรกรผู้นำของแต่ละอำเภอ มีการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน ศพก. และแปลงใหญ่ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข่าวสาร นำปัญหา และอุปสรรคในภาคการเกษตรที่พบของแต่ละพื้นที่มาร่วมวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข ช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่และกลุ่มที่รับผิดชอบต่อไป