สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำเกษตรกรศึกษาดูงาน
📍ณ บ้านหมากม่วง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบกับคุณแนน วราภรณ์ มงคลแพทย์ คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาต่อยอดธุรกิจสวนมะม่วง ที่เน้นการเพิ่มมูลค่า ด้วยการสร้างคุณค่าให้กับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ กิจกรรมส่งเสริมการขาย และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ธรรมดา
📍ณ แปลงใหญ่มะม่วง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี พบกับคุณสงคราม ธรรมะ ประธานแปลงใหญ่มะม่วงอำเภอศรีมหาโพธิ และคุณสายนที ธรรมะ Young Smart Farmer ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ การผลิตมะม่วงในพื้นที่ และการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งนอกจากโดดเด่นเรื่องการผลิตและบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงแล้ว กลุ่มยังมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่น่าสนใจ เช่น ธนาคารน้ำใต้ดิน การทำถ่านไบโอชาร์ การบริหารจัดการน้ำ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เป็นองค์ความรู้ให้สมาชิกนำไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนอีกทางหนึ่งด้วย
ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยสูงและได้มาตรฐานสากล กิจกรรม การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยคุณภาพ มะม่วง นำโดยนางสาวอังคณา นาเมืองรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานเกษตรอำเภอ พร้อมด้วยเกษตรกรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางคล้า พนมสารคาม ราชสาส์น สนามชัยเขต แปลงยาว ท่าตะเกียบ และคลองเขื่อน รวม 56 ราย ที่ร่วมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่แม้ต้องเดินทางไกล แต่ก็ช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดี