สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District workshop : DW) ครั้งที่ 3/2565 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมประกอบด้วย
– การถ่ายทอดความรู้เรื่องการวางระบบน้ำ และเชื่อมต่อระบบน้ำอัจฉริยะ โดย NECTEC
– การชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตเกษตรมูลค่าสูง โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
– พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565
– พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2565
– พิธีมอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2565 และหลักสูตรติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช ประจำปี 2565
– การมอบรางวัลให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอที่มีผลการเบิกจ่ายดีเด่น
– การถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการเขียน One page project design
โดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างทักษะความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติเกษตรกร องค์กรเกษตรกรของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีการดำเนินงานดีเด่น ให้เป็นที่รู้จัก และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน