สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธาน นายชูชาติ จั่นทอง นายอำเภอบางคล้า กล่าวให้การต้อนรับ รายงานสภาพทั่วไป และปัญหาของพื้นที่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการฯ ณ โรงเรียนวัดสาวชะโงก หมู่ที่ 1 ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 221 ราย เพื่อบริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างครบวงจร โดยมีลักษณะการทำงานบูรณาการงานบริการวิชาการเกษตร สาธิตส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร จัดนิทรรศการความรู้ทางการเกษตร เครื่องมือ อุปกรณ์เข้าช่วยปฏิบัติงาน ณ จุดเดียว ในรูปแบบให้บริการเคลื่อนที่
โดยอำเภอบางคล้า มีปัญหาด้านการเกษตร ได้แก่ ราคาผลผลิตตกต่ำ ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น โรคแมลงศัตรูพืช โรคสัตว์น้ำ โรคระบาดสัตว์ ปัญหาน้ำท่วม และน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่เกษตร ซึ่งการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี