สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ ฯ ระดับจังหวัด ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายณัฐพงษ์ สวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนสำนักงานเกษตรอำเภอบางคล้า และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสรุปผล การดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในไตรมาสที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย พร้อมร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม ในงานคลินิกเกษตรในพระราชานุเคราะห์ ฯ ไตรมาสที่ 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวัดสาวชะโงก หมู่ที่ 1 ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม