ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ