แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันอำเภอสนามชัยเขต มีความโดดเด่นเฉพาะในด้านการรวมกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกด้วยการจัดตั้งลานรับซื้อในพื้นที่ สร้างโอกาสในการต่อรองราคาของผลผลิต ที่สำคัญแปลงปาล์มน้ำมันของสมาชิกทุกรายได้รับมาตรฐาน RSPO หรือมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรานำโดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล พร้อมด้วยนายประยูร แก้วปลอด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางอัญชนะ เกงขุนทด เกษตรอำเภอสนามชัยเขต นางสาวศรีวรรณ เลอสรวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสนามชัยเขต เข้าร่วมและให้การต้อนรับ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ระดับเขต โดยมี นางสาววรนุช สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินฯ เพื่อพิจารณาผลงานในระดับพื้นที่ ในการคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้กำลังแก่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันอำเภอสนามชัยเขต ในการประกวด ฯ ครั้งนี้ด้วย