สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีรักพงษ์ วงศ์รอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายคริษฐ์ ปัจฉิมนันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี เข้าเยี่ยมเยียน ติดตาม และให้คำแนะนำแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลดอนฉิมพลี โดยให้ความรู้แก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เช่น การเพาะพันธุ์แตนเบียนบราคอน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา และเพิ่มศักยภาพของศูนย์ ศจช. ให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการอารักขาพืชในชุมชน ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี หมู่ที่ 8 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา