สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล มอบหมายให้นางสาวอังคณา นาเมืองรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสับปะรด จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล จากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับนายสมชาย สมาน ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดของจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการสับปะรดภาคตะวันออก ปี 2566 (ข้อมูลพยากรณ์) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธาน และผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสับปะรด เจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินการบริหารจัดการสับปะรดภาคตะวันออก ปี 2565 ของแหล่งผลิตสับปะรดที่สำคัญ 4 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด และระยอง