สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2566 (Field day) จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ยุทธภูมิ จับจิตต์ นายอำเภอท่าตะเกียบ เป็นประธานในพิธีเปิด นางเนาวรัตน์ ทิพสุวรรณ์ เกษตรอำเภอท่าตะเกียบ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสาคร โกสิบริรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 ตำบลคลองตะเกรา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเกษตรกร มาถ่ายทอดความรู้ จัดนิทรรศการความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมงานกว่า 40 ราย ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมันสำปะหลังอำเภอท่าตะเกียบ หมู่ที่ 18 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย อำเภอท่าตะเกียบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ ตลอดจนกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ การดำเนินกิจกรรมแบ่งเกษตรกรเป็น 4 กลุ่ม เข้าสถานีเรียนรู้จำนวน 4 สถานี
นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการและออกบูธให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรจากภาครัฐ เช่น สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา ศุนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ภาคเอกชน และองค์กรเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ในพื้นที่
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะเกียบ ยังจัดการประกวดผลผลิตมันสำปะหลังหัวใหญ่ โดยนายประสงค์ เทียมจันทร์ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง หมู่ที่ 11 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยผลผลิตมันสำปะหลัง ขนาด 52 กิโลกรัม ผู้ได้รับรางวัลเผยว่าปลูกมันสำปะหลังในระยะไม่ชิดกันมากและดูแลใส่ปุ๋ย ให้น้ำเป็นอย่างดีเพื่อนำมาเข้าร่วมงานโดยเฉพาะ ซึ่งการประกวดเป็นอีกสีสันหนึ่งของการจัดงานในครั้งนี้