สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับนางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และนางมัทยา สุนทรวาทิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางคล้า ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร และร่วมให้ข้อมูลในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้ามะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายสมศักดิ์ วัลลานนท์ ประธานแปลงใหญ่มะม่วงอำเภอบางคล้าร่วมให้ข้อมูลด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ และการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางคล้า และนายบุญสม ศรีศิริโชคชัย รองประธานแปลงใหญ่มะม่วงอำเภอบางคล้า ให้ข้อมูลด้านความเป็นมา และความโดดเด่นของมะม่วงขายตึก เพื่อจัดทำสื่อประขาสัมพันธ์สินค้ามะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคและช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง