สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาววรรณพร อยู่มั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และกลุ่มอารักขาพืช ร่วมกิจกรรมการอบรม “การจัดการและการป้องกันไรสี่ขามะพร้าว” ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอ่อนน้ำหอมดอนมโนราและวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอมบางตลาดด้วยแพลตฟอร์ม GROW Model เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดอย่างยั่งยืน” โดยทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการและป้องกันไรสี่ขามะพร้าว และการเก็บตัวอย่างศัตรูพืชในแปลง โดย รศ.ดร.วนิดา อ่วมเจริญ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์