สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล คณะที่ 2 การประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2566 นำโดยนายนิธิวรรธน์ ตันไล้ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้แทนกลุ่มงาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลทางการเกษตรเกษตรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 สาขาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร จ่าสิบเอกไกรสิร เอกตาแสง และสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว หมู่ 19 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ สำหรับเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก พร้อมให้คำแนะนำเป็นแนวทางการพัฒนาที่ปรึกษาและกลุ่มยุวเกษตรกร ทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตลอดจนเป็นการให้ความสำคัญและสร้างขวัญกำลังใจให้กลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรมีพลังใจสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรชองจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป