สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล คณะที่ 3 การพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 นำโดยนางสาวอาภาภรณ์ ชูเกียตริศิริ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้แทนกลุ่มงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ได้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ นพกร หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และนายไพบูลย์ แก้วสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่จริง สำหรับเป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสมดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแก่เกษตรกรที่เข้ารับการพิจารณาต่อไป