วันที่ 9 มกราคม 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารและจัดเก็บข้อมูล คณะที่ 2 การประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2566 นำโดยนายนิธิวรรธน์ ตันไล้ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้แทนกลุ่มงาน พิจารณาคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านพริกแกงบ้านบางเรือน หมู่ 9 ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโคกหัวข้าว หมู่ 3 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มในพื้นที่ สำหรับเป็นข้อมูลในการตัดสินกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมให้คำแนะนำเป็นแนวทางการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อไป