สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาวอังคณา นาเมืองรักษ์ นางสาวศรีวรรณ เลอสรวง นางสาวนิภาดา เจริญธนกิจกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำเกษตรกรศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยสูงและได้มาตรฐานสากล กิจกรรม การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยคุณภาพ พืชผักโดยมี คุณประภาพรรณ ทองปรี ผู้แทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์แปลงใหญ่อำเภอวังน้ำเขียวและทีมงานร่วมให้การต้อนรับ และนำชมแปลงใหญ่ผักอินทรีย์และบ้านเกษตรกรเครือข่ายแปลงใหญ่ ณ วิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์แปลงใหญ่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป้าหมาย มีเกษตรกรอำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 66 ราย