สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินกิจกรรม 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างลักษณะนิสัย โดยตัดแต่ง ดูแลต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสำนักงาน และจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานให้สะอาด เป็นระเบียบ และเป็นตัวอย่างให้กับผู้มาติดต่อราชการ