สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน และวางแนวทางในการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านให้สามารถปฏิบัติงานประสานระหว่างเกษตรกรกับส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป