วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสุชาติ เสน่หา ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด และนายบัญชา ฉานุ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก. และแปลงใหญ่ระดับอำแภอเข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ศพก. และแปลงใหญ่ในปีงบประมาณ 2566 พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้คณะกรรมการผู้แทนแต่ละอำเภอได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และร่วมผลักดันให้ ศพก. และแปลงใหญ่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1616แชร์ 2 ครั้งถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์