ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรมยั่งยืน “การทำนาขาวัง” เชิญศึกษาภูมิปัญญาทำนา สลับกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ การปรับตัวของเกษตรกรในการประกอบอาชีพการเกษตรให้เข้ากับสภาพน้ำจืด น้ำเค็ม น้ำกร่อย ที่เดียวในฉะเชิงเทรา