ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอรัญญา พันธุมจินดา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวมะลิวัลย์ มะลิรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปฏิญญา โม่งเม้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางมาลี เรืองสวัสดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายอภิสิทธิ์ พิบูลย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสิริพร ตันวิบูลย์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสมโภชน์ นาคแก้ว
พนักงานขับรถยนต์

นายสมมาตร์ ยศโชติ
พนักงานสถานที่

ที่ตั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
65 ถนนยุทธดำเนิน
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่