นายถวัลย์ สุจริต เริ่มต้นอาชีพด้วยการรับจ้างทำงานในไร่ ต่อมาจึงเก็บเงินและซื้อที่ดินเป็นของตนเอง และประสบความสำเร็จจากพืชเชิงเดี่ยวอย่างการปลูกอ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ปัจจุบันเป็นผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ยึดถือคติประจำใจ คิดให้ไกลไปให้ถึง ให้ชุมชนพึ่งได้ จึงมีความคิดริเริ่มปรับปรุงที่นาของตนเองมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบโคก หนอง นา โดยวิเคราะห์ และปรับปรุงพื้นที่ให้มีน้ำสำหรับเพาะปลูกตลอดทั้งปี ในพื้นที่ 25 ไร่ ประกอบด้วย ข้าว พืชผัก ไม้ผล ยางพารา ไม้ป่า เล้าไก่ และสระน้ำ โดยการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรจะใช้การหมุนเวียนวัสดุในพื้นที่ เช่น การนำฟางข้าวมาคลุมดิน การทำน้ำหมักจากเศษผัก ผลไม้ น้ำหมักปลา ฮอร์โมนไข่ นอกจากนี้นายถวัลย์ สุจริต เป็นที่ปรึกษาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมตำบลทุ่งพระยา และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลทุ่งพระยา ทำให้เกิดมีแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ เทคนิคระหว่างสมาชิกอยู่เสมอ โดยกิจกรรมในพื้นที่จะใช้แรงงานในครัวเรือน สำหรับสร้างแหล่งอาหารไว้บริโภค เมื่อเหลือจากการบริโภคแล้วก็จะนำไปแบ่งปัน และจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับครัวเรือน ซึ่งกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ เป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนเรียนรู้และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง