ทำเนียบผู้บริหาร

นายดนัย ปัญจพิทยากุล
เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 089-184-8518
E-mail Chacheongsao@doae.go.th
นางสาวจริยา นิยมพานิช
รักษาการเกษตรอำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา

เกษตรอำเภอ
บางปะกง
นางสาวอังคณา นาเมืองรักษ์
รักษาการเกษตรอำเภอ
บางคล้า
นางพักตร์นดา จงเจริญ
รักษาการเกษตรอำเภอ
บางน้ำเปรี้ยว
นายสมศักดิ์ ฉ่ำชื่นใจ
รักษาการเกษตรอำเภอ
แปลงยาว
นางจันทรัตน์ เชิดชูงาม
เกษตรอำเภอ
พนมสารคาม
นางอัญชนะ เกงขุนทด
รักษาการเกษตรอำเภอ
สนามชัยเขต
นางสาวดวงกมล ศรีสกุล
รักษาการเกษตรอำเภอ
บ้านโพธิ์
นายสายันต์ กมลคร
รักษาการเกษตรอำเภอ
ราชสาส์น
-
เกษตรอำเภอ
คลองเขื่อน
นางเนาวรัตน์ ทิพย์สุวรรณ
เกษตรอำเภอ
ท่าตะเกียบ
ที่ตั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
65 ถนนยุทธดำเนิน
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่