กลุ่มอารักขาพืช

นายพิสิษฐ์ ยังให้ผล
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

นางสาวจริยา นิยมพานิช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวยุวดี ฮวดวิเศษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวลดาวัลย์ แก้วประดับ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวจิตสุภา บิดาทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ที่ตั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
65 ถนนยุทธดำเนิน
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่