กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางวันเพ็ญ กลับกลาย
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางสดศรี ทุมมาเกตุ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสิวรดา สุวรรณรัตนศรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวนฤมล สิงห์เถื่อน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวกัลทรี มากเจริญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสำเริง ภูผา
พนักงานพิมพ์

ที่ตั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
65 ถนนยุทธดำเนิน
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่