กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นางสาวอาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

นายมนตรี ส่องแสงจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาววรรณพร อยู่มั่นคง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายศุภมิตร ส่องแสงจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาววัชรี ป่างปู
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวลภัสรดา ประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ

ที่ตั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
65 ถนนยุทธดำเนิน
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

แผนที่